III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” (online)

14 października 2022 roku

Ośrodkowy układ nerwowy stanowi najważniejszą część układu nerwowego u kręgowców. Zarządza pracą narządów wewnętrznych, analizuje bodźce docierające do organizmu i kontroluje jego reakcje, a także odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak zapamiętywanie, czy uczenie się.

Aktualnie, z powodu starzenia się społeczeństwa, duży problem stanowią choroby neurodegeneracyjne, które powodują postępujące zaburzenia różnych funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Kluczowe zatem są badania, które mogą doprowadzić do wytłumaczenia ich genezy oraz umożliwienia przeprowadzenia skutecznej terapii.

Ośrodkowy układ nerwowy stanowi jedną z najważniejszych struktur w ludzkim ciele. Złożony jest z rdzenia kręgowego oraz mózgowia, stanowiącego centrum układu nerwowego. Funkcjonowanie i budowa mózgu od wieków fascynowały wielu uczonych. Mimo że pierwsze badania na ten temat pojawiły się w 1875 r., kiedy to Richard Caton przeanalizował jego aktywność elektryczną, to po dziś dzień mechanizmy w nim zachodzące nie są w pełni zrozumiane. Lata 90. XX wieku, zwane dekadą mózgu, przyniosły ogromny postęp w zrozumieniu i poznaniu funkcjonowania tego narządu. Neuronauka rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie łączy wiele dziedzin, aby wyjaśnić właściwości neuronów oraz obwodów neuronowych. Zrozumienie dynamicznej złożoności układu nerwowego jest ogromnym wyzwaniem badawczym, a prowadzone badania naukowe obejmują wiele aspektów od biologii molekularnej komórek nerwowych, po biologiczne podstawy normalnego i zaburzonego zachowania, emocji oraz poznania.

Dziedziną nauki badającą funkcjonowanie mózgu jest także neurokognitywistyka, stojąca na pograniczu takich dziedzin, jak: medycyna, neurobiologia, psychologia, fizyka, filozofia i logika. Badania z tych obszarów mają na celu wyjaśnienie procesów myślowych, ich symulację komputerową oraz rozwój inteligentnych urządzeń połączonych z mózgiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznawać psychikę z perspektywy biologicznej, a także opisywać ludzkie zachowania poprzez analizę aktywności mózgu.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN. Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu, a także zagadnieniach takich jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, jak również pasjonatów nauk medycznych i pokrewnych. 

Liczymy na Państwa aktywny udział i wierzymy, że Konferencja przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Barbara Zawilska, Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tytuł wystąpienia: Leki stosowane w terapii COVID-19
 
 
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Niewiadomska, Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 
Tytuł wystąpienia: Nowe spojrzenie na przyczyny choroby Alzheimera i perspektywy jej leczenia
 
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński, Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Katedra Chorób Układu Nerwowego, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Tytuł wystąpienia: Badania nad chorobami demielinizacyjnymi ośrodkowego układu nerwowego
 
 

Do grona Komitetu Naukowego należą:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński, Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Katedra Chorób Układu Nerwowego, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Niewiadomska, Zakład Neurofizologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska, Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. med. Dariusz Juchnowicz, Zakład Neurologii, Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego, Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w III turze trwa do 6 października 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 7 października 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 6 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 7 października 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 10 października 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
14 października 2022 roku – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”,
• od 17 października 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 24 października 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2022 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 7 października 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 28.06.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 29.06.2022 r. do 23.08.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 24.08.2022 r. do 06.10.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – OUN 3 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – OUN 3 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? OUN@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas