O Fundacji TYGIEL

Założona w 2014 roku, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL jest inicjatorem i organizatorem wielu konferencji naukowych oraz wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym.

Głównym projektem Fundacji jest Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która zapoczątkowana została już w 2009 roku. Jest to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań. Wydarzenie to może pochwalić się kilkunastoletnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.

Zespół pracowników Fundacji TYGIEL wspierają w działaniach ambasadorzy (zostań ambasadorem) oraz partnerzy ze środowisk naukowych, samorządowych, a także osoby ze świata biznesu, sztuki, kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z nadchodzącymi projektami, jak i tymi które mieliśmy możliwość już zrealizować (wydarzenia, szkolenia).

Cele i statut

-wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, naukowo-badawczym i badawczo-wdrożeniowym;
-upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczych,
-wspieranie działań na rzecz poprawy jakości prowadzonych badań naukowych;
-promocja komercjalizacji wyników badań;
-rozwój innowacyjności i interdyscyplinarności;
-prowadzenie i wpieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: współpracę z ośrodkami naukowymi, samorządami, instytucjami biznesowymi, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji poprzez:

  • organizację wykładów, pokazów, konferencji, szkoleń, seminariów oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym mających na celu upowszechnianie wyników badań i wzrost poziomu edukacji społeczeństwa;
  • wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym oraz pomoc w realizacji badań naukowych;
  • promowanie osiągnięć naukowych;
  • programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej, studentów, wolontariuszy, praktykantów oraz specjalistów różnych dziedzin;
  • podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym;
  • prowadzenie działalności edycyjnej, redaktorskiej oraz wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
  • działania mające na celu realizację projektów edukacyjnych;
  • działania mające na celu realizację projektów naukowych w szczególności międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjno-doradczej.

Pełna treść statutu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL dostępna jest tutaj.

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas