Szkolenie pt.: „Biologia i zastosowanie bakteriofagów”

7 i 9 października 2024 roku

10:00-15:00

Szkolenie obejmuje najważniejsze aspekty biologii, ekologii i zastosowania bakteriofagów. W części teoretycznej zostaną przedstawione właściwości bakteriofagów oraz ich znaczenie w kontekście mikrobiologii, biologii molekularnej, ekologii i medycyny. Zostanie omówiona budowa oraz klasyfikacja fagów a także sposoby ich replikacji oraz mechanizmy oddziaływań pasożyt-żywiciel mające swoje konsekwencje w kształtowaniu różnorodności mikroorganizmów, ich ewolucji i adaptacji. W tej części omówione zostanie też, dlaczego fagi są obecnie intensywnie badane i jak mogą pomóc w walce z infekcjami bakteryjnymi (zastosowanie fagów i kodowanych przez nie enzymów, w terapii, diagnostyce czy biologii molekularnej).

Część praktyczna, przeprowadzona w podgrupach wprowadzi uczestników w aspekty pracy z bakteriofagami. Przy użyciu protokołów, ćwiczeń i quizów wyjaśnione zostanie, jak izolować fagi, jak je namnażać i charakteryzować. Omówione będą też techniki stosowane w izolacji DNA fagów oraz metody analizy genomów fagowych, inżynierii fagów, a także produkcji rekombinowanych białek fagowych. Przedstawione zostaną stosowane protokoły pomocne w terapii fagowej i przy oznaczaniu fagogramów. Wszystkie realizowane zagadnienia stanowią element badań nad bakteriofagami i mają duże znaczenie w obszarze mikrobiologii, ewolucji, ekologii i biotechnologii, oraz w przemyśle, weterynarii i medycynie.

Szkolenie skierowane jest do pracowników akademickich, studentów oraz osób zainteresowanych aspektami aktualnej wiedzy na temat bakteriofagów, którzy chcą pogłębić wiedzę o bakteriofagach, stawiają pierwsze kroki w pracy z bakteriofagami lub chcą dopiero rozpocząć takie prace.

Plan szkolenia

Dzień 1

Część teoretyczna

 1. Wstęp.
 2. Struktura i klasyfikacja fagów.
 3. Cykle życiowe fagów.

Część praktyczna

 1. Metody izolacji, namnażania, oznaczania miana bakteriofagów, plon faga – zajęcia w podgrupach (protokoły, przykłady, quiz).
 2. Metody stosowane w genomice fagów (izolacja DNA fagowego, metody sekwencjonowania, adnotacji, klasyfikacji fagów, identyfikacja profagów) – zajęcia w podgrupach (protokoły, przykłady, programy analizy in silico, quiz).

Dzień 2

Część teoretyczna

 1. Ekologia. Wpływ fagów na różnorodność, ewolucję i adaptację bakterii. Zastosowanie fagów w terapii i biologii molekularnej.

Część praktyczna

 1. Metody stosowane w diagnostyce i terapii fagowej – zajęcia w podgrupach (protokoły, przykłady, quiz).
 2. Metody stosowane w inżynierii fagów i białek fagowych (klonowanie i mutageneza enzymów fagowych, oznaczanie aktywności enzymów fagowych, analizy in silico wybranych białek fagowych) – zajęcia w podgrupach (protokoły, przykłady, programy analizy in silico, quiz).

O prowadzących:

Prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownikiem Zakładu Biologii i Immunologii Patogenów. Jako wieloletni pracownik bakteriologicznego laboratorium szpitalnego i certyfikowany diagnosta laboratoryjny miała możliwość zetknięcia się z narastającym problemem lekooporności wśród patogenów człowieka. Dlatego też po przejściu na uczelnię skupiła swoje działania naukowe wokół alternatywnych środków przeciwdrobnoustrojowych. Badania prof. Drulis-Kawy poświęcone są głównie biologii fagów i enzymów fagowych oddziałujących z glikanami powierzchniowymi bakterii i biofilmem.

Większość projektów naukowych obejmuje depolimerazy i endolizyny, oraz fagi specyficzne wobec bakterii z grupy ESKAPE (Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa). Drulis-Kawa jest współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach międzynarodowych (H-indeks 34; >3500 cyt.). W trakcie swojej kariery naukowej Zuzanna Drulis-Kawa otrzymała ponad 20 grantów od krajowych i międzynarodowych organizacji finansujących badania. Obecnie koordynuje projekt JPI-AMR KLEOPATRA „Projektowanie i wdrażanie skutecznej kombinacji fagów i antybiotyków w celu ulepszenia protokołów TheRApy przeciwko KLEbsiella pneumoniae” https://www.jpiamr.eu/projects/kleopatra/; https://www.kleopatra-phage.com/, a także otrzymała fundusze we współpracy z UGent w Belgii na badania zorientowane na fagi giganty.

Zuzanna Drulis-Kawa pełniła funkcję eksperta/recenzenta panelowego w ocenie projektów badawczych dla ESCMID, European Cooperative in Science and Technology (COST Association), programu JPI AMR, Research Council UK, Czech Science Foundation, Israeli Ministry of Science & Technology, Swiss National Science Foundation (SNSF) oraz Narodowego Centrum Nauki.

Prof. Drulis-Kawa pełni aktualnie funkcję Prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Wirusów Mikroorganizmów (International Society for Viruses of Microorganisms, ISVM; http://www.isvm.org/). Jest także członkiem komitetu wykonawczego (skarbnikiem) grupy badawczej ESCMID ds. nietradycyjnej terapii antybakteryjnej – ESGNTA.

Dr Barbara Maciejewska uzyskała stopień doktora z zakresu biologii ze specjalnością mikrobiologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Biologii Patogenów i Immunologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jej badania naukowe koncentrują się głównie na bakteriofagach specyficznych wobec bakterii gram ujemnych (Klebsiella sp., Burkholderia sp. i Pseudomonas aeruginosa) oraz kodowanymi przez nie enzymami o potencjale antybakteryjnym (endolizyny i depolimerazy). Umiejętności dr Maciejewskiej obejmują izolację oraz badania nad fagami, a także przygotowanie i mutagenezę rekombinowanych enzymów. Obecnie, w ramach projektu Sonata-Bis „Zastosowanie genomiki epidemiologicznej oraz mikrobiologii doświadczalnej do badania ewolucji zakresu gospodarzy u bakteriofagów” zajmuje się badaniami nad profagami Klebsiella pneumoniae.

Dr Maciejewska jest współautorem ponad 24 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych o łącznej liczbie cytowań ponad 1200 (H-indeks 17), współautorem patentów oraz autorem licznych doniesień zjazdowych na konferencjach naukowych jak też prelegentem na międzynarodowych konferencjach Viruses of Microbes oraz Evergreen International Phage Meeting.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7 i 9 października 2024 roku w godzinach 10:00-15:00.

Forma szkolenia: on-line.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 29 sierpnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 26 września 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 7 i 9 października 2024 roku – termin wydarzenia,
• od 10 października 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 900 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1000 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 18.07.2024 r.
900 zł brutto
od 19.07.2024 r. do 29.08.2024 r.
1000 zł brutto
od 30.08.2024 r. do 26.09.2024 r.
1100 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: bakteriofagi + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas