Szkolenie pt.: „Big Data – analiza danych i modelowanie z pakietem obliczeniowym R”

23-24 maja 2024 roku
9:00-15:00

Analiza danych ma kluczowe znaczenie w procesach decyzyjnych. Big Data pozwala nam na bardziej szczegółowe i głębsze spojrzenie na rozpatrywane zagadnienie. Z wykorzystaniem dostępnych mocy obliczeniowych komputerów, nowoczesnych metod oraz dedykowanego do analizy danych pakietu obliczeniowego R mamy możliwość holistycznego podejścia do różnorodnych zagadnień, począwszy od statystycznej analizy danych i modelowania ekonometrycznego, poprzez klasteryzację i prognozowanie, a na symulacjach komputerowych i metodach machine learning skończywszy.

Celem szkolenia jest prezentacja potencjału stojącego za analizą dużych zbiorów danych z użyciem pakietu obliczeniowego R oraz arkusza kalkulacyjnego. Dzięki dobranym przykładom uczestnicy szkolenia będą mogli wypracować umiejętności w zakresie podstawowej obsługi pakietu obliczeniowego R, poznać podstawowe podejścia do analizy dużych zbiorów danych, jak również zaznajomić się ze współczesnymi możliwościami i ograniczeniami automatyzacji, modelowania i sztucznej inteligencji.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które mają już wiedzę na temat klasycznych podejść analizy i modelowania, ale chciałyby rozszerzyć swoje kwalifikacje o specyfikę podejścia z obszaru Big Data, jak również zapoznać się z możliwościami pakietu obliczeniowego R w obrębie ogólnie pojętej analizy danych. Z powodzeniem mogą ze szkolenia również skorzystać osoby nie posiadające doświadczenia w modelowaniu danych.

Program szkolenia:

1. Nauka podstaw programowania w R oraz obsługi programu RStudio z uwzględnieniem wczytywania dużych zbiorów danych i kompatybilności z plikami arkusza kalkulacyjnego.
2. Wprowadzenie do teorii badań statystycznych. Statystyki opisowe i miary statystyczne – wyznaczanie i wizualizacja z użyciem pakietu obliczeniowego R.
3. Podstawowe metody automatycznego podziału danych. Klasteryzacja i algorytm k-średnich.
4. Wprowadzenie do praktyki efektywnego prognozowania. Dobór próby oraz zbioru treningowego. Techniki identyfikacji wartości odstających.
5. Drzewa decyzyjne – konstrukcja i wizualizacja.
6. Analiza ekonometryczna ze szczególnym uwzględnieniem zależności korelacyjnych – podejście klasyczne vs. machine learning na przykładzie regresji logistycznej oraz metody lasów losowych.
7. Wybrane aspekty badań ankietowych.
8. Automatyzacja pozyskiwania i eksploracji danych, web scraping.
9. Techniki symulacyjne oraz metody analizy wielowymiarowej z przykładami zastosowań.
10. Przykłady modelowania zjawisk i procesów z różnych obszarów praktyki biznesowej.

Informacja o prowadzącym:

Michał Bernardelli, habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskana w roku 2020 w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki ze specjalizacją matematyka stosowana uzyskany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2008. W roku 2003 uzyskał stopnie magistra na kierunku informatyka (ocena celująca) oraz kierunku matematyka (ocena bardzo dobra). Od roku 2009 zatrudniony w Instytucie Ekonometrii SGH, obecnie na stanowisku profesora uczelni, prodziekana Dziekanatu Studium Magisterskiego oraz kierownika Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Od ponad 20 lat konsultant i wykonawca wielu projektów naukowych i komercyjnych.

Interdyscyplinarność jego prac naukowych opiera się głównie na wykorzystaniu aparatury informatycznej i matematycznej do rozwiązywania problemów z obszarów związanych z analizą i eksploracją danych, w szczególności w problematyce Big Data, metod predykcyjnych i optymalizacji. Ostatnie badania oscylowały m.in. wokół takiej tematyki, jak: symulacje zmian systemów podatkowych, ocena działalności sektora bankowego, analiza i prognozowanie szeregów czasowych, modelowanie foresightowe, optymalizacja wielokryterialna czy analiza cykli koniunkturalnych.

Wykłada przede wszystkim przedmioty związane z zastosowaniem matematyki w innych dziedzinach nauki. Spośród nich można wymienić między innymi dziedziny, takie jak informatyka (sztuczna inteligencja, metody numeryczne, analiza danych w e-biznesie, metody przetwarzania danych, obsługa baz danych, programowanie arkuszy kalkulacyjnych), ekonomia i zarządzanie (ekonometria, statystyka, prognozowanie, badania operacyjne, analiza symulacyjna, ubezpieczenia) czy fizyka (modelowanie, symulacje komputerowe, zintegrowane pakiety oprogramowania statystycznego, analitycznego i numerycznego).

Prowadził wiele szkoleń poświęconych różnym aspektom ilościowej analizy danych oraz obsługi komputera i programów komputerowych, w tym zastosowaniem metod obliczeniowych w naukach ekonomicznych, matematyce finansowej, zarządzaniu, a przede wszystkim praktyce biznesowej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 maja 2024 roku w godzinach 9:00-15:00.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Rejestracja

II tura rejestracji uczestnictwa trwa do 25 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 16 maja 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 23-24 maja 2024 roku – termin szkolenia,
• od 25 maja 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 1100 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 1200 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 1300 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 09.04.2024 r.
1100 zł brutto
od 10.04.2024 r. do 25.04.2024 r.
1200 zł brutto
od 26.04.2024 r. do 15.05.2024 r.
1300 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: BD 2+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w szkoleniu w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas