Szkolenie pt.: „Techniki IHC i IF: praktyczne kompendium wiedzy o przeciwciałach i barwieniu tkanek”

25 kwietnia 2024 roku
9:00-13:30

Szkolenie „Techniki IHC i IF: praktyczne kompendium wiedzy o przeciwciałach i barwieniu tkanek skierowane jest do osób zainteresowanych wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat technik immunohistochemii i immunofluorescencji. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnic i podobieństw technik IHC i IF, a także zapoznają się z praktycznymi przykładami i protokołami ich zastosowania.

Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty doboru przeciwciał do doświadczeń, w tym omówienie różnych typów przeciwciał i ich produkcji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przygotowania tkanki do barwienia i etapów reakcji IHC/IF, w tym utrwalania tkanki, cięcia na skrawki, oraz szczegółowego protokołu reakcji.W trakcie szkolenia omówione zostaną także techniki łączenia IF z dodatkowymi barwieniami fluorescencyjnymi oraz z metodą 'uprzezroczystowienia tkanki’. Szkolenie ma charakter aplikacyjny i skonstruowane jest w sposób pozwalający na późniejsze wykorzystanie przedstawionej wiedzy w praktyce.

Program szkolenia:
• Wprowadzenie;
• Omówienie przeciwciał jako narzędzia do IHC/IF;
• Omówienie przygotowania tkanki do barwienia i etapów reakcji IHC/IF;
• Protokół podstawowy r-cji IHC i IF;
• Łączenie IF z dodatkowymi barwieniami fluorescencyjnymi;
• Łączenie IF z „uprzezroczystowieniem tkanki” – przykłady z użyciem gotowego kitu;
• Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi.

Poziom szkolenia – podstawowy/średniozaawansowany.

W formularzu zgłoszeniowym zostały zawarte pytania, udzielone przez uczestników odpowiedzi będą wykorzystane do dostosowania zakresu szkolenia do potrzeb grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w zakresie technik IHC i IF.

Prowadzący:

dr Rafał Płatek – adiunkt badawczy w Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania oraz praca badawcza dr. Rafała Płatka orientują się wokół tematyki uszkodzeń rdzenia kręgowego oraz poszukiwania i testowania terapii doświadczalnych dla uszkodzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Dr Rafał Płatek ukończył kierunek biologii (spec. biologia molekularna) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2006 r. Następnie odbył studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie w 2014 r. obronił doktorat w tematyce stymulacji procesów pro-regeneracyjnych w modelu uszkodzenia rdzenia kręgowego szczurów pod wpływem nadekspresji białka L1-CAM z wykorzystaniem wektorów AAV. Następnie dr Rafał Płatek odbył staż podoktorski w zespole Pana Prof. Leszka Kaczmarka w IBD, gdzie kontynuował badania w modelu rdzeniowym oraz rozszerzył swe zainteresowania o tematykę neurogenezy w modelu mysim. W czasie studiów doktoranckich oraz w okresie po odbył również krótkie staże zagraniczne odpowiednio w Getyndze i Heidelbergu w Niemczech oraz był uczestnikiem warsztatów Wings for Life w Hattingen, Niemcy (2016 r.), na które otrzymał stypendia wyjazdowe.

W obecnym zespole w LBR pod kierownictwem Pana Prof. Pawła Sachadyna w Politechnice Gdańskiej, dr Płatek kontynuuje prace badawcze nad terapią doświadczalną w modelu uszkodzenia rdzenia kręgowego myszy, z wykorzystaniem związków epigenetycznie aktywnych. Do tej pory praca zaowocowała wprowadzeniem do metodyki laboratorium mysiego modelu częściowego uszkodzenia rdzenia oraz kilku nowych w zespole protokołów m.in. uszkodzenia nerwu kulszowego, izolacji neuronów DRG czy rozwinięcia innowacyjnej metody szybkiego i powtarzalnego izolowania rdzeni kręgowych gryzoni (wewnątrzuczelniany grant PG). Wstępne wyniki zastosowania jednej z kombinacji związków pokazały obiecujące rezultaty w analizach sprawności lokomotorycznej uszkodzonych zwierząt. Badania są kontynuowane.

W pracy doświadczalnej dr Rafał Płatek wykorzystuje szereg metod m.in.:
– techniki mikrochirurgiczne (uszkodzenia rdzenia i nerwów obwodowych, iniekcje domózgowe i dordzeniowe),
– metody biologii molekularnej (izolacje DNA/RNA, RT-qPCR, siRNA),
– techniki rozdziału białek oraz immunoenzymatycznej i immunofluorescencyjnej identyfikacji antygenów (SDS-PAGE, Western Blotting, IHC, ELISA, IF, ICC),
– obrazowania mikroskopowego (mikroskopia światła przechodzącego, konfokalna, przyżyciowa),
– wybranych hodowli skrawkowych (siatkówka oka).

Dr Płatek był wykonawcą w grantach krajowych NCN (Opus) oraz NCBiR (Strategmed – „Regennova”; Techmatstrateg – „Bionanova”). Był również kierownikiem swojego grantu NCN (Preludium) oraz grantu Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej. Jest też autorem publikacji z listy Filadelfijskiej, współautorem patentu, autorem licznych doniesień zjazdowych na konferencjach międzynarodowych i krajowych, jak też prelegentem na konferencji PTBUN, warsztatach mikroskopowych Kawa-ska (mikroskopy Leica) czy wykładach dla koła naukowego biotechnologów PG.

Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku w godzinach 9:00-13:30.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa trwa do 18 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 18 kwietnia 2024 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 25 kwietnia 2024 roku – termin szkolenia,
• od 26 kwietnia 2024 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 550 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji, 600 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji lub 650 zł brutto (w tym 23% VAT) w III turze rejestracji – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
do 20.02.2024 r.
550 zł brutto
od 21.02.2024 r. do 14.03.2024 r.
600 zł brutto
od 15.03.2024 r. do 18.04.2024 r.
650 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: IHC 2+ imię i nazwisko Uczestnika

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

  • podstawę prawną,
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • datę i nazwę szkolenia,
  • nazwę Organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
  • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty za uczestnictwo w szkoleniu w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas