IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia” (online)

2 grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia”, która odbędzie się 2 grudnia 2022 roku.

Podczas Konferencji poruszone zostaną kwestie przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień fizycznych, psychicznych, społecznych i behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwi przegląd aktualnej problematyki oraz stworzy pole interdyscyplinarnej dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi nauki. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane. 

Przyczyny i skutki uzależnień

Wyróżniamy następujące rodzaje uzależnień: 

  • fizyczne, które charakteryzuje przymusowe dążenie do zażywania substancji psychoaktywnej (np. nikotyna, etanol);  
  • psychiczne, które powstają na skutek oddziaływania pomiędzy zażywaną substancją, osobą ją zażywającą a tłem, w jakim wskazana interakcja zachodzi; 
  • społeczne, łączące się z chęcią przynależności jednostki do danej grupy społecznej, dla której przyjmowanie substancji psychoaktywnej jest normą oraz elementem zespalającym; 
  • behawioralne, czyli uzależnienie od czynności (np. hazard, zakupy, Internet). 

Wymienione rodzaje mogą występować równolegle lub samodzielnie. Kwestie przyczyn i skutków tego zjawiska rozpatrywać można w aspekcie indywidualnym, rodzinnym i socjalnym. Pociągają one za sobą problemy zdrowotne, społeczne, moralne i ekonomiczne. Źródeł uzależnień doszukuje się w potrzebie znalezienia rozwiązań dla problemów życiowych, w próbie radzenia sobie ze stresem, czy emocjami. Wierzymy, że Konferencja umożliwi wymianę wiedzy i poglądów na temat przyczyn uzależnień oraz ich skutków, przedstawi skalę problemu oraz związane z nim konsekwencje.

Leczenie i profilaktyka uzależnień

Leczenie uzależnień opiera się głównie na pomocy psychiatrów, psychologów oraz farmakoterapii. Pierwszym krokiem w walce z uzależnieniami jest uświadomienie sobie problemu. Bardzo istotne jest również okazywanie wsparcia, zrozumienia i dawanie poczucia nadziei przez otoczenie społeczne, a także poddanie się całemu procesowi leczenia i terapii. Celem profilaktyki powinna być m.in. promocja zdrowia, wzmacnianie więzi, poszerzanie wiedzy, organizowanie poradnictwa i warsztatów, kształtowanie i uporządkowanie systemu norm oraz wartości. Ważne jest również dostosowanie metod przeciwdziałania do faktycznego stanu kultury danego środowiska. To z kolei ma przełożenie na instytucjonalne i prawne rozwiązanie problemu, związane m.in. ze współpracą między organizacjami i ułatwieniem dostępu do instytucji udzielających pomocy. Warto pochylić się nad funkcjonowaniem osób uzależnionych, trudnościami w ich leczeniu, wzbogacić wiedzę dotyczącą programów profilaktycznych i interwencyjnych.

Narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, pornografia, hazard, media, technologie, seks, jedzenie, Internet, zakupy – czy w dobie zagrożenia epidemiologicznego ryzyko wpadnięcia w sidła uzależnienia jest większe? Czy w czasie pandemii łatwiej być abstynentem? Czy istnieją schematy, które prowadzą do uzależnienia i współuzależnienia? Czy istnieją dobre praktyki pozwalające na skuteczną prewencję? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania będą przedmiotem prezentowanych przez Państwa wystąpień.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

HARMONOGRAM

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: FOMO a higiena cyfrowa – fakt czy myślenie życzeniowe?
 
 
dr hab. Grzegorz Skowronek, prof. UJK, Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Tytuł wystąpienia: Nałogowe uprawianie hazardu jako przykład uzależnienia behawioralnego przy uwzględnieniu aspektów prawnych i kryminologicznych
 

dr hab. Maria Ryś, prof. ucz., Katedra Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia:„Za moje zdrowie proszę mamo nie pij!”. Profilaktyka FAS

Do grona Komitetu Naukowego należą:

dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk,  Katedra i Klinika Psychiatryczna, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Maria Ryś, prof. ucz., Katedra Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Grzegorz Skowronek, prof. UJK, Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr n. med. Dawid Gawliński, Zakład Farmakologii Uzależnień, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska; Department of Neurology, Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

dr Martyna Kotyśko, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Justyna Sala-Suszyńska, Katedra Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rejestracja

Przedłużona tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 24 listopada 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Zgłoszenia wystąpień trwają do 25 listopada 2022 roku. Prosimy o przesyłanie tytułów oraz streszczeń poprzez formularz -> LINK

Platforma

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Informacje

Terminy

• do 24 listopada 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 25 listopada 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 27 listopada 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy z uczestnikami (szczegóły wkrótce),
• 2 grudnia 2022 roku – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia”,
• od 5 grudnia 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 12 grudnia 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Abstrakt oraz wystąpienie

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:
• zgłaszana praca może zostać przygotowana na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym (praca przeglądowa),
• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 25 listopada 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Wystąpienie:
• czas na prezentację 10 minut,
• Uczestnik może wykorzystać prezentację multimedialną, którą musi wcześniej przesłać do Organizatorów, aby mogli umieścić ją na platformie,
• w trakcie prezentacji Uczestnik będzie miał możliwość wyświetlania prezentacji jak i np. rysowania po slajdach. Prosimy o przygotowanie prezentacji w formatach: PDF, PPT, PPTX, PPTSX, PPSX, ODP, PNG, JPG. Maksymalny rozmiar pliku – 100 MB. Jeżeli prezentacja ma zawierać film, bądź materiał audio, konieczne jest przesłanie pliku jako osobny załącznik. Formaty MP3, MP4 lub wideo z YouTube/Vimeo. Rekomendujemy przesłanie prezentacji w formacie PDF. Prosimy o nazwanie pliku/plików według schematu: nazwisko osoby prezentującej_2-3 słowa tytułu wystąpienia (np. Maciąg_Badania_ankietowe),
• bezpośrednio po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi. Pytania będzie można zadać w formie głosowej i tekstowej – czas przeznaczony na dyskusję wynosi 5 minut.

Publikacja

W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj -> LINK

Opłaty

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 249 zł brutto* w I turze rejestracji, 279 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 299 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 06.09.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 07.09.2022 r. do 18.10.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 19.10.2022 r. do 24.11.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Zgłoszenie zainteresowania publikacją rozdziału do monografii naukowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 299 zł brutto** (w tym VAT) za każdy rozdział.

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – Uzależnienia4 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – Uzależnienia4 udział+rozdział Imię i nazwisko

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Regulamin

Regulamin Konferencji dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? uzaleznienia@fundacja-tygiel.pl
☎️ +48 733 933 416

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas