IV EU Green Week – OZE i efektywność energetyczna (IV EU Green Week – RES and energy efficiency) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 22-23 czerwca 2023

IV EU Green Week – OZE i efektywność energetyczna
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
22-23 czerwca 2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału czynnego w IV EU Green Week – OZE i efektywność energetyczna.

Konferencja naukowa odbędzie się online 22-23 czerwca 2023. Udział czynny w wydarzeniu jest bezpłatny.

HARMONOGRAM

Tegoroczna edycja projektu ma na celu wymianę wiedzy, popularyzację osiągnięć naukowych oraz zastosowań aplikacyjnych z zakresu energii odnawialnej (OZE) i efektywności energetycznej. Planowane wydarzenie składa się z sesji plenarnej, paneli tematycznych oraz sekcji umożliwiającej nawiązanie kontaktu między przedstawicielami środowisk naukowego i biznesowego.

Sesja plenarna jako główna część wydarzenia porusza najważniejsze zagadnienia dotyczące OZE i efektywności energetycznej. W ramach paneli tematycznych omawiane są konkretne tematy związane z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną, które dotyczą różnych aspektów, takich jak innowacyjność technologiczna, polityka energetyczna czy ekonomia zrównoważonego rozwoju.

Sekcja łącząca przedstawicieli środowisk naukowego i biznesowego ma na celu umożliwienie nawiązania kontaktów między tymi grupami oraz stworzenie okazji do dyskusji i wymiany pomysłów na temat przyszłości OZE i efektywności energetycznej. 

Wszystkie te elementy projektu mają na celu zwiększenie świadomości i zainteresowania społeczeństwa tematyką związaną z energią odnawialną i efektywnością energetyczną, a także umożliwienie wymiany wiedzy między specjalistami i entuzjastami tego obszaru.

Wykłady plenarne Gości Honorowych:

1. prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)

Tytuł wystąpienia: Innowacyjne badania z zakresu OZE prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

2. prof. ucz. dr hab. inż. Jakub Sikora, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)

Tytuł wystąpienia: Rynek biogazu w Polsce.

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • prof. ucz. dr hab. Aneta Ptaszyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. Marek Gancarz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Instytut Agrofizyki  im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences in Lublin, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Sylwester Tabor, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Jarosław Knaga, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Jakub Sikora, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr Adrian Wiater, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
 • prof. h.c., prof. ing. Pavol Findura, Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovenska posnohospodarska univerzita v Nitre
 • doc. dr Juraj Maga, Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovenska posnohospodarska univerzita v Nitre
 • doc. ing. Pavel Machal, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • doc. ing. Iveta Čabalová, PhD, Technical University in Zvolen
 •  prof. ing. Jozef Krilek, PhD, Technical University in Zvolen

Komitet Organizacyjny:

 • prof. ucz. dr hab. Aneta Ptaszyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. Marek Gancarz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Instytut Agrofizyki  im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences in Lublin, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Urszula Malaga – Toboła, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (University of Life Sciences in Lublin)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Sylwester Tabor, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. h.c., prof. ing. Pavol Findura, Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovenska posnohospodarska univerzita v Nitre
 • doc. ing. Pavel Machal, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • mgr inż. Arkadiusz Bieszczad, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)

Rejestracja uczestnictwa czynnego w Konferencji:

 • I tura rejestracji w Konferencji trwa do 31 maja 2023 roku. 
 • II tura rejestracji w Konferencji trwa do 14 czerwca 2023 roku. 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

kliknij tutaj

Organizatorem spotkania jest Fundacja Pszczoły i Drzewa wraz z podmiotami partnerskimi. 

Serdecznie zapraszamy!

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 


International Scientific Conference
IV EU Green Week – RES and energy efficiency
June 22-23, 2023

Ladies and Gentlemen,

we invite you to actively participate in the IV EU Green Week – RES and energy efficiency.

The scientific conference will be held online on June 22-23, 2023. Participation in the event is free of charge.

This year’s edition of the project aims to exchange knowledge, popularize scientific achievements and application applications in the field of renewable energy (RES) and energy efficiency. The planned event consists of a plenary session, thematic panels and a section enabling contact between representatives of the scientific and business communities.

The plenary session, as the main part of the event, raises the most important issues regarding renewable energy and energy efficiency. Thematic panels discuss specific topics related to renewable energy and energy efficiency, which concern various aspects, such as technological innovation, energy policy or sustainable development economics.

The section connecting representatives of the scientific and business communities is aimed at enabling contacts between these groups and creating an opportunity to discuss and exchange ideas on the future of RES and energy efficiency.

All these elements of the project are intended to increase public awareness and interest in topics related to renewable energy and energy efficiency, as well as to enable the exchange of knowledge between specialists and enthusiasts in this area.

Plenary lectures of Honorary Guests:

1. prof. dr hab. Eng. Sławomir Kurpaska, Agricultural University of Hugon Kołłątaj in Krakow (University of Agriculture in Krakow)

Presentation title: Innovative research in the field of RES conducted at the Faculty of Production Engineering and Energy of the University of Agriculture in Krakow.

2. assoc. prof. dr hab. Eng. Jakub Sikora, Agricultural University of Hugon Kołłątaj in Krakow (University of Agriculture in Krakow)

Presentation title: Biogas market in Poland.

The course of the meeting will be supervised by the Scientific Committee composed of:

 • prof. ucz. dr hab. Aneta Ptaszyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. Marek Gancarz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Instytut Agrofizyki  im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences in Lublin, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Sylwester Tabor, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Jarosław Knaga, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Jakub Sikora, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr Adrian Wiater, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
 • prof. h.c., prof. ing. Pavol Findura, Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovenska posnohospodarska univerzita v Nitre
 • doc. dr Juraj Maga, Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovenska posnohospodarska univerzita v Nitre
 • doc. ing. Pavel Machal, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • doc. ing. Iveta Čabalová, PhD, Technical University in Zvolen
 • prof. ing. Jozef Krilek, PhD, Technical University in Zvolen

Organizing committee:

 • prof. ucz. dr hab. Aneta Ptaszyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. Marek Gancarz, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Instytut Agrofizyki  im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences in Lublin, Poland)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Urszula Malaga – Toboła, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. ucz. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (University of Life Sciences in Lublin)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Sylwester Tabor, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)
 • prof. h.c., prof. ing. Pavol Findura, Slovak University of Agriculture in Nitra – Slovenska posnohospodarska univerzita v Nitre
 • doc. ing. Pavel Machal, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • mgr inż. Arkadiusz Bieszczad, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (University of Agriculture in Krakow)

Registration of active participation in the Conference:

 • The first round of registration in the Conference lasts until May 31, 2023.
 • The second round of registration in the Conference lasts until June 14, 2023.

The application form and detailed information can be found at the link below: click here

The meeting is organized by the Bees and Trees Foundation together with partner entities.

You’re welcome!

This material was created as part of a project co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management and the Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Lublin from the Regional Program for Supporting Environmental Education.